Koordinaattori yli rajojen

Hyvinkäällä otetaan tosissaan monitoimijainen, yhteinen työ. MLL Hyvinkään NEro-hankkeessa kehitetty toimintamuoto, Tilli Toukka, on saanut kaupungilta oman koordinaattorinsa.

Tilli Toukka on sekä vertaisryhmämalli 4-6 -vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa että monenlaisia tunnetyökaluja kaiken ikäisille lapsille. Tilli Toukassa työstetään lasten tunteita leikin ja taiteen keinoin. Toiminnassa korostuu lapsen näkökulma ja tavoitteena on lapsen omien voimavarojen vahvistaminen.

Tilli Toukalla on useita koteja eli kotipesiä ympäri Suomen. Yksi niistä on Hyvinkäällä, jossa koordinaattorina toimii Jan Degerman. NEro-hanke haastatteli Jania (tästä linkistä voit lukea tiivistelmän jutusta).

Hyvinkään Tilli Toukka -koordinaattori Jan Degerman

Kuka olet?

Olen Jan Degerman, Hyvinkään kaupungin sosiaalipalveluiden perheohjaaja. Pääasiassa teen lastensuojelun perhetyötä. Työnkuvaani kuuluu myös toimia Tilli Toukka -koordinaattorina Hyvinkäällä.

 

Miten tutustuit Tilli Toukkaan?

NEro-hanke kävi esittelemässä perhetyölle Tilli Toukkaa ja se jäi mieleen. Sen jälkeen erään asiakasperheen lapsi oli mukana Tilli Toukka -ryhmässä. Lapsi puhui siitä ja piti sitä tärkeänä. Myös lapsen äiti koki samoin. Vaikeiden asioiden puhuminen oli ryhmän myötä helpottanut perheessä ja se näkyi myös minun työssäni.

 

Miksi ryhdyit Tilli Toukka -koordinaattoriksi?

Varhaisen tuen ja matalan kynnyksen ennaltaehkäisevät palvelut ovat aina kiinnostaneet minua. Tilli Toukka on just sitä. Käsittelemättömät erotilanteet tuovat lasten kannalta monenlaisia ongelmia ja Tilli Toukan avulla niitä voidaan ehkäistä ennalta tai vähentää.

Tilli Toukkaa voi myös soveltaa kaikkien tunteiden käsittelyyn lasten kanssa. Erityisesti se toimii hankalien tai vaikeasti tunnistettavien tunteiden kanssa, sellaisten, jotka välittyvät aikuisten asioista lapsille.

 

Miksi suosittelisit Tilli Toukkaa sekä perheille että ammattilaisille?

Ykkösjuttu on mielestäni Tilli Toukan tarjoama tunteiden käsittelykanava. Toisekseen se tarjoaa akuuttiavun lapsille ja perheille, joissa on koettu ero. Nämä pätevät sekä perheille että ammattilaisille.

(juttu jatkuu vaikutuskuvan alla)

Tilli Toukka -vertaisryhmän vaikutukset

Tilli Toukka -vertaisryhmiä ohjaa aina kaksi Tilli Toukka -koulutuksen käynyttä ohjaajaa. Eri toimijoiden tiukat resurssit tietäen ryhmät toteutuvat parhaiten yhteistyössä ja niiden järjestyminen on kaikkien toimijoiden vastuulla.

Onko tällainen yhteistyö tuttua? Mitä hyvää, mitä kehitettävää ja mitä haasteita siinä on?

Yhteistyö on ainakin itselle tuttua ja toteutunut myös käytännössä esimerkiksi isäryhmiä ohjatessa. Hyvinkäällä on muutenkin toteutunut ryhmiä monitoimijaisena yhteistyönä. Omat haasteensa yhteistyöhön tuo se, kun jokainen yksikkö joutuu arvioimaan tilanteen yksikön asiakastilanteen ja työntekijöiden työnkuvien kautta. Monesti työntekijät näkevät ryhmien tarpeellisuuden ja haluaisivat lähteä niitä ohjaamaan, mutta johdon puolelta tilaa ryhmille ei välttämättä anneta. Tässäkin on vaihtelua eri yksiköissä, esimiehestä riippuen.

Yhteistyön toteutuessa näkökulma laajenee ja monipuolistuu, koska jokainen tekee arkityötään omasta näkökulmastaan. Perheiden näkökulmasta saadaan laajemmin kartoitettua perheen tilanne ja pystytään tarjoamaan nimenomaan perheen tarpeeseen sopivaa apua. Yhteistyössä voidaan myös vähentää päällekkäistä työtä. Jos perheiden tukena on useita toimijoita, tekee jokainen toimija omaa selvitystään perheen tilanteesta toisistaan ehkä tietämättä. Tällaisesta aiheutuu väistämättä työn päällekkäisyyttä ja sitä tapahtuu edelleen liian usein.

Käytännössä tarvittaisiin enemmän työntekijän aikaa yksittäiselle perheelle. Tällöin mahdollistuisi perheen kokonaistilanteen tarkempi arviointi, eri toimijoiden tapaaminen ja perheen kanssa yhdessä tehtävä suunnitelma tuen toteuttamisesta. Samalla saataisiin rakennettua parempi luottamussuhde perheeseen ja perhe tulisi paremmin kohdatuksi työssä. Mitä paremmin työ kohtaa perheen tarpeet, sitä vaikuttavampaa se on. Samalla saatetaan päästä työskentelemään perheen kanssa kaikkein vaikeimpien asioiden parissa. Perheiden kuuleminen toimii Hyvinkäällä jo hyvin ja se kehittyy jatkuvasti parempaan suuntaan.

Tilli Toukka ja monet muut ryhmät ovat monesti perheiden toiveiden mukaista toimintaa. Tilli Toukassa korostuvat lasten ja perheiden osallisuus sekä vertaistuki. Vertaiselta saatu tuki ja apu on myös helpompi ottaa vastaan kuin ammattilaiselta saatava.

 

Mikä on suurin este Tilli Toukka -vertaisryhmien käynnistymiselle? Miten se voidaan korjata?

Suurin este on se, että ohjaajia ei löydy. Koulutettuja ohjaajia on runsaasti ympäri Suomen ja heillä on monesti myös halua ohjata ryhmiä. Ryhmän ohjaaminen osana työtä on kuitenkin osoittautunut haasteeksi, jopa esteeksi. Tämä saataisiin korjatuksi esimiesten tuella. Silloin ryhmien ohjaaminen mahdollistuisi ja myös itse ohjaamiseen voisi saada tukea.

Esimiesten tuen saamiseksi tarvitaan lisää vaikutustyötä Tilli Toukan ja muiden ryhmien merkityksestä. Ryhmien ohjaaminen pitäisi saada osaksi perustyötä, sillä ryhmät voivat ehkäistä ennalta monia ongelmia. Tietoa ennaltaehkäisyn tärkeydestä pitäisi saada nykyistä paremmin sekä esimiehille että päättäjille, jotka resursseista päättävät. Ennaltaehkäisy tuo säästöjä. Säästöt eivät näy heti, mutta ajan myötä ennaltaehkäisy vähentää merkittävästi tarvetta korjaaville palveluille. Vaikutustyön tueksi pitää Tilli Toukka -vertaisryhmiin osallistuneiden perheiden positiivinen palaute saada nykyistä paremmin näkyväksi. Perheet ovat kokeneet ryhmän hyödylliseksi ja he ovat saaneet siitä apua.

 

Mikä on mielestäsi tärkeintä Tilli Toukassa / Tilli Toukka -yhteistyössä?

Tilli Toukka -vertaisryhmässä tärkeimpiä asioita ovat tunteiden käsitteleminen lasten kanssa ja vertaisuus. Vanhempien erotessa lapsille voi tulla yksinäisyyden kokemus ja he myös kokevat herkästi ainakin vaikuttaneensa eropäätökseen tai olevansa siihen jopa syyllisiä. Vertaistuen avulla lapset huomaavat, että heidän perheensä ei ole ainoa eron kokenut. Tilli Toukassa myös työstetään muun muassa lasten syyllisyyden kokemusta ja vertaisryhmässä se helpottaa.

Kokemukseni mukaan Tilli Toukka -yhteistyössä eri toimijat kokevat työn tärkeäksi. Samalla mietin, miten tämä koettu tärkeys saataisiin käytännössä muutettua myös ryhmien käynnistymiseksi. Se voisi vaihdella yksiköittäin, jossain se voi esimerkiksi olla jollekin työntekijälle annettu lupa ohjata ryhmiä, toisessa päätös ohjata asiakkaita tarvittaessa ryhmään.

 

Mitä muuta haluat vielä kertoa?

Mietin vielä omaa kokemustani Tilli Toukka -ryhmän ohjaajana. Ryhmä päättyi vanhempien tapaamiseen, tapaamisesta oli sovittu yhdessä vanhempien kanssa, kaikkien vanhempien toiveesta. Poikkeuksetta jokainen perhe kertoi ryhmän helpottaneen erosta ja muista vaikeista asioista puhumista kotona. Puhuminen on ollut helpompaa sekä lapsille että vanhemmille. Lapset ovat uskaltaneet tuoda omia tunteitaan paremmin esiin ja puhua omista ajatuksistaan. Lapset ovat myös uskaltaneet jopa hieman haastaa vanhempiaan ja nostaa esiin eroon liittyviä asioita, joista ei perheessä ole aiemmin puhuttu ollenkaan. Toisaalta vanhemmat ovat kokeneet tämän yllättävänä, mutta toisaalta he kokivat, että heillä oli Tilli Toukan avulla hyvä valmius ottaa vastaan lasten puhetta. Tämä on hyvä palaute ja tärkeä vaikutus!

Tilli Toukka on mielestäni toimivaa ja vaikuttavaa. Se on tullut minulle näkyväksi ohjaajakokemukseni ja jo aiemmin mainitun asiakasperheeni kautta, jonka lapsi osallistui ryhmään sekä ryhmiin osallistuneiden lasten ja perheiden palautteista.

**

Tilli Toukka on kehitetty MLL Hyvinkään NEro-hankkeessa (RAY-/STEA-rahoitus 2013-2017). Lisätietoja Tilli Toukasta saat sen kotipesistä tai NEro-hankkeesta (HUOM! Hanke päättyy vuoden 2018 lopussa, toiminta kotipesissä jatkuu).