Tilli Toukka -vertaisryhmät

Tilli Toukka -vertaisryhmät on tarkoitettu 4-6 -vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa. Ryhmissä käsitellään taiteen ja leikin keinoin lasten perhetilanteista nousseita tunteita.

 

Lisätietoa tulevista Tilli Toukka -ryhmistä voit kysyä Tilli Toukan kotipesistä.

 

Tältä sivulta löydät:

Tilli Toukka -vertaisryhmän vaikutukset

Tilli Toukka -vertaisryhmän tavoitteet

Kohderyhmä

Tilli Toukka -vertaisryhmän eteneminen

Tapaamisten kulku ja tavoitteet

Tilli Toukka -vertaisryhmistä annettu palaute

Palaute perheiltä

Palaute koulutetuilta ohjaajilta

Tilli Toukka -arviointi

Tilli Toukka -vertaisryhmän vaikutukset

Tilli Toukka perustuu kontekstuaalisen kasvun malliin, siinä kasvu ja kehitys nähdään jatkuvana vuorovaikutusprosessina. Tässä kuvassa on esitetty Tilli Toukan vaikutukset Hujalaa ym. (1998) mukaillen.

Tilli Toukka -vertaisryhmän tavoitteet

Tilli Toukka -vertaisryhmät on tarkoitettu 4-6 -vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa. Ryhmissä käsitellään perheiden elämäntilanteiden lapsissa herättämiä tunteita leikin ja taiteen keinoin.

Tilli Toukka -vertaisryhmien tavoitteita ovat lapsen perusturvallisuuden tukeminen, hänen omien voimavarojensa vahvistaminen ja työkalujen tarjoaminen lapselle hänen tunteidensa tunnistamiseen ja ilmaisemiseen. Tilli Toukka -vertaisryhmien tavoitteena on myös yhteistyövanhemmuuden tukeminen. Vanhemmat ovat olennainen osa ryhmän toimintaa.

Tilli Toukka -vertaisryhmä toimii lapsen näkökulmasta. Toiminta ryhmässä on lapsilähtöistä, mutta aikuisjohteista. Tilli Toukka -vertaisryhmää ohjaa aina kaksi koulutettua ohjaajaa.

Kohderyhmä

Tilli Toukka -vertaisryhmä sopii kaikille 4-6 -vuotiaille lapsille, joiden vanhemmat ovat eronneet tai eroamassa. Tilli Toukka -vertaisryhmään voi osallistua, vaikka eroa vasta pohdittaisiin tai siitä olisi kulunut pitkäkin aika, oireilee lapsi eron vuoksi tai ei. Eron ei tarvitse olla vielä tapahtunut, vaan jos se on pohdinnassa tai meneilläänkin, herättää tilanne lapsessa tunteita. Samoin, vaikka ero olisi sujunut vanhempien mielestä sopuisasti, voi lapsella olla vanhempien eron aiheuttamia tunteita, joiden käsittelyyn hän tarvitsee apua. Lapselle on iso asia, jos hänen arjessaan tapahtuu tai on tapahtunut muutoksia.

Tilli Toukka -vertaisryhmät ovat maksuttomia ja sinne ovat tervetulleita kaikki lapset, joille asia on ajankohtainen. Mikäli vanhemmat eivät syystä tai toisesta voi osallistua yhteisiin tapaamisiin, ei se ole este lapsen osallistumiselle ryhmään.

Jos vanhempien ero on perheessä ajankohtainen tai jo vuosia sitten tapahtunut asia, voi lapsi saada apua Tilli Toukka -vertaisryhmästä.

Tilli Toukka -vertaisryhmän eteneminen

Alla olevassa kuvassa on esitetty Tilli Toukka -vertaisryhmän eteneminen. Tapaamisten tavoitteet löydät täältä.

Tilli Toukka -vertaisryhmien eteneminen

Tilli Toukka -vertaisryhmiin liittyvät tapaamiset alkavat sillä, että kaikkien lasten vanhemmat tavataan perheittäin aloituskeskusteluissa. Kun kaikki perheet on tavattu yksittäin, järjestetään yksi yhteinen tapaaminen kaikille vanhemmille. Tämä alkutapaaminen järjestetään noin viikkoa ennen lapsiryhmän alkamista.

Lapsiryhmä kokoontuu viikoittain yhteensä kymmenen kertaa. Vanhemmat ovat mukana lapsiryhmän viidennellä ja kymmenennellä kerralla. Kukin tapaaminen kestää n. 1,5 h.

Lapsiryhmän päättymisen jälkeen vanhemmat tapaavat vielä omana ryhmänään lopputapaamisessa.

Tapaamisten kulku ja tavoitteet

Kaikki Tilli Toukka -vertaisryhmien tapaamiset rakentuvat viidelle peruspilarille: arjelle ja rutiineille, kosketukselle, tunteille, positiiviselle palautteelle sekä toivolle. Nämä kaikki viisi peruspilaria näkyvät paitsi kaikissa lapsiryhmien tapaamisissa, tarjotaan niiden avulla työkaluja myös yhteistyövanhemmuuden tukemiseksi.

Tilli Toukka -vertaisryhmissä käsitellään lasten tunteita, ei perhetilanteita. Lapsi saa halutessaan kertoa tunteistaan ja ajatuksistaan. Lapset saavat myös puhua perheensä tilanteesta, mutta kaksin aikuisen kanssa. Kaikesta ryhmässä puhutusta lapset saavat kertoa haluamilleen henkilöille, mutta kaikki perheiden yksityisasiat pysyvätkin yksityisenä. Perheiden yksityisasioita ei käsitellä lapsiryhmän kesken. Ryhmän toiminta on luottamuksellista.

Jokainen lapsiryhmäkerta rakentuu aina samoin alkuvirittäytymisestä, toiminnallisesta osuudesta ja loppulaskeutumisesta. Toiminnallisen osuuden sisältö vaihtelee ryhmäkerran tavoitteesta riippuen.

 

Tilli Toukka -tapaamisten tavoitteet ovat:

VANHEMPIEN ALKUTAPAAMINEN
TAVOITE VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA: Tilli Toukka -vertaisryhmä tutuksi
TAVOITE OHJAAJIEN NÄKÖKULMASTA: Vanhemmuuden tukeminen peruspilareiden avulla

 

1. LASTEN TAPAAMINEN
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA: tutustuminen ja ryhmäytyminen

2. LASTEN TAPAAMINEN, shokkivaihe
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA:
tunteiden tunnistaminen ja lupa tuntea

3. LASTEN TAPAAMINEN, reaktiovaihe (suru)
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA: tunteiden tunnistaminen ja käsittely

4. LASTEN TAPAAMINEN, käsittelyvaihe (viha)
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA:
kuten edellinen kerta, mutta käsiteltävä tunne vaihtuu

5. TAPAAMINEN, KOONTIKERTA, vanhemmat mukana
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA: tunteiden hyväksyminen
Tavoite vanhempien näkökulmasta: nähdä lapsi ryhmässä
Tavoite ohjaajien näkökulmasta: vanhemmuuden ja perheiden tukeminen, menetelmät käyttöön kotona

6. LASTEN TAPAAMINEN, uudelleen suuntaaminen
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA
: toivon herättäminen, ajankulun ymmärtäminen

7. LASTEN TAPAAMINEN, uudelleen suuntaaminen
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA:
pettymysten sietäminen ("aina ei voi voittaa"), uuden elämäntilanteen aiheuttamien tunteiden käsitteleminen

8. LASTEN TAPAAMINEN, uudelleen suuntaaminen
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA:
tunteiden kohtaaminen, uuden elämäntilanteen aiheuttamien tunteiden hyväksyminen

9. LASTEN TAPAAMINEN, uudelleen suuntaaminen
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA:
oman mielipiteen kertominen (lapsen kuuleminen)

10. TAPAAMINEN, VIIMEINEN KERTA, vanhemmat mukana
TAVOITE LAPSEN NÄKÖKULMASTA: Tilli Toukka -matkan kertaaminen, ryhmän päättäminen
TAVOITEB VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA: ryhmässä käytetyt työtavat käyttöön kotona
TAVOITE OHJAAJIEN NÄKÖKULMASTA: vanhemmuuden tukeminen, menetelmät käyttöön kotona

 

VANHEMPIEN LOPPUTAPAAMINEN
TAVOITE VANHEMPIEN NÄKÖKULMASTA: perheiden kuuleminen
TAVOITE OHJAAJIEN NÄKÖKULMASTA: vanhemmuuden vahvistaminen peruspilareiden avulla
 

Tilli Toukka -vertaisryhmämallilla on vankka teoriatausta.

Tilli Toukka -vertaisryhmämallista annettu palaute

Tilli Toukka -vertaisryhmämalli on luotu MLL Hyvinkään NEro I -hankkeessa ryhmiä ohjaten. Toimintaan osallistuneilta perheiltä kerättiin palautetta niin ryhmän aikana kuin sen päätyttyäkin. Saatu palaute vaikutti muun muassa Tilli Toukka -vertaisryhmämallin kehittämisessä.

Tilli Toukka -vertaisryhmämallin jälkeen NEro I -hankkeessa kehitettiin Tilli Toukka -ohjaajakoulutus. NEro I -hankkeen aikana koulutettiin yli 450 ohjaajaa ympäri Suomen. Kaikilta koulutukseen osallistuneilta pyydettiin palaute sekä mallista että koulutuksesta.

MKP Aikamatka suoritti NEro I -hankkeen tilauksesta Tilli Toukka -vertaisryhmämallin arvioinnin vuonna 2015. Arvioinnissa käytettiin aineistona paitsi perheiden antamaa ja koulutuksista saatua palautetta, myös Kati Riihelän opinnäytetyöhön liittyvää kyselyä ohjaajille sekä ohjaajien ryhmähaastatteluita.

Seuraavat palautteet ja niistä tehdyt koonnit ovat lainauksia MKP Aikamatkan arviointiraportista. Koko raportin löydät täältä.

Palaute perheiltä

Tässä osassa on paitsi lainauksia MKP Aikamatkan arviointiraportista, myös koottuna NEro I -hankkeen perheiltä saatuja palautteita, jotka pyydettiin perheiltä kuukausia ryhmien päättymisen jälkeen. Nämä palautteet eivät kuuluneet arviointiraportin aineistoon.

 

Vanhempien mielestä lapset ovat osallistuneet ryhmiin mielellään, myös siinä tapauksessa että alussa on jännittänyt tai ollut vastahankaisuutta. Aikuiset kokevat, että ryhmä on ollut hyvä olla paikka käsitellä eroteemaa. Vanhemmat uskovat, että ryhmään osallistuminen on lapsille hyödyllistä.

"Tytöt puhuneet enemmän erilaisista perheistä, vähän enemmän jakaneet tuntoja muutenkin. Erosuru edelleen kova."

"Sain mielestäni tyttärelleni sekä itselleni juuri sellaista tukea ja apua jota tarvitsimme, myös rohkaisua."

Muutamia kuukausia ryhmään osallistumisen jälkeen tehtyyn kyselyyn vastasi 12 henkilöä. Heistä yksitoista koki, että ryhmään osallistumisesta oli tukea perheen tilanteessa ja kymmenen, että heidän lapsensa sai riittävää tukea Tilli Toukka -vertaisryhmästä omaan tilanteeseensa.

 

Osa vanhemmista tunnistaa lapsensa käyttäytymisessä muutoksia ryhmästä johtuen.

"Osaa ilmaista itseään ja tunteita. Osaa sanoa ja käsitellä ikävää."

"Kevään aikana x:n puhe on kehittynyt eteenpäin kovasti ja tunteita osaa ilmaista paremmin." "Vaikuttaa paljon rauhallisemmalta ajoittain ja tuntuu ymmärtävän paremmin kahden kodin asetelmaa."

"x on osannut puhua paremmin omista tunteistaan liittyen eroon.--- on hienoa nähdä, ett tyttö pärjää ja osaa olla oma itsensä."

"x on alkanut tuomaan tunteitaan esille.----Puhuu tunteistaan, käyttää sääkorttia joskus, muutenkin reippaampi vastaamaan kun puhutellaan."

Joitakin kuukausia ryhmän päättymisen jälkeenkin kymmenen vastaajaa kahdestatoista arveli, että Tilli Toukka -ryhmään osallistumisesta on ollut heidän lapselleen havaittavaa merkitystä.

 

Vanhemmat kokivat Tilli Toukka -prosessin rakenteen selkeäksi.

"Oli ja mielestäni oli tärkeää, että lapsetkin oppivat rungon ja saivat tukea tarvittaessa."

"Kyllä. Asiat toistuivat kerrasta toiseen samassa turvallisessa järjestyksessä. Se lienee lapsille tärkeää."

"Erittäin selkeä ja riittävät toistot rutiineissa loivat varmasti turvallisuuden tunnetta lapsiin."

 

Vanhemmat myös pohtivat, miten toimintaa voisi kehittää.

"Aika lyhyt ajanjakso kuitenkin isoihin asioihin, tuntuu että x alkoi vasta lämpenemään. Joitain asioita lapsi + ohjaaja kahden? Jotkut ei tohdi ryhmässä olla oma itsensä."

"Luulen, että joistakin ei ollut lapsille hyötyä. Monta juttua vain pelleilivät läpi. Olisiko tarvittu 1-2 ikävuotta lisää jotta höyty olisi saatu irti?"

Yksi vanhemmista pohti, voiko lapselle olla haitaksi se, että hänet otetaan muusta ryhmästä erilleen ja ohjataan omaan ryhmäänsä eroasian takia.  Hän mietitytti, onko "erolapseutta" tarpeen korostaa.

Seitsemän vastaajaa kahdestatoista kertoi vielä kuukausia ryhmän päättymisen jälkeen, että Tilli Toukka -vertaisryhmän menetelmät olivat vielä käytössä kotona. Eniten NEro I -hankkeessa saatiin palautetta siitä, että ryhmissä käytetyt sääkortit olivat käytössä kotonakin.

 

Myös lapsilta kysyttiin palautetta Tilli Toukka -vertaisryhmistä. Tärkein palaute saatiin lapsilta ryhmän aikana, olennaisin tieto kirjallisista palautteista lasten osalta oli se, että kaikilla lapsilla oli ollut Tilli Toukka -vertaisryhmässä turvallinen olo.

 

Palaute koulutetuilta ohjaajilta

Tämän osan tekstit ovat lainauksia MKP Aikamatkan arviointiraportista. Niissä on käytetty aineistona heti Tilli Toukka -ohjaajakoulutusten jälkeen annetuja palautteita ja keväällä 2015 järjestettyjä ryhmähaastatteluita.

 

Haastateltavien mielestä Tilli Toukka -malli on kohdennettu oikealle ikäryhmälle. Heidän mielestään juuri tämän ikäisille tulee tarjota nykyistä enemmän tukea. Haastateltavat kokivat, että ryhmän sisällöt on rakennettu ikäryhmälle sopivaksi. Menetelmät ovat hyödynnettävissä suoraan omassa työssä:

"Kaiken sain kurssilta heti käyttöön, vaikkei alkaisikaan ryhmää niin voi käyttää. Se tässä on hienoa."

"Ryhmässä lapsen surua käsitellään kevyesti, ei suoraan aiheeseen mennen. Se on hellempää lapselle usein. Aina voi ohjata eteenpäin tarvittaessa. Tämä hyvä tapa kohdata lapsi."

Haastateltavat arvostivat sitä, että ryhmän prosessi on rakennettu kohta kohdalta valmiiksi ja että sitä on testattu.

 

Erityisen hyvänä pidettiin sitä, että mallissa huomioidaan molemmat vanhemmat. Tosin todettiin, että on olemassa myös tilanteita, joissa vanhempien yhteistyö ei tässä muodossa ole mahdollista.

Haastateltavat pitivät hyvänä sitä, että konsepti on tarkkaan kuvattu sanavalintoja myöten. Valmiin paketin kanssa on helpompi lähteä vetämään ryhmää ensimmäisen kerran. Yhdessä todettiin, että ensimmäinen kerta olisikin hyvä toteuttaa tarkasti ohjeiden mukaan, vaikka myöhemmin varioisikin asioita oman tyylinsä ja ammattitaitonsa mukaan. Ohjeiden takana on "pureksittua teoriaa", joten perusteettomasti muutoksia ei pitäisi tehdä.

Tilli Toukka -arviointi

MKP-Aikamatka teki arvioinnin Tilli Toukka -vertaisryhmästä.