Tilli Toukka -toiminnan taustalla

Tilli Toukka -toiminta on kehitetty MLL Hyvinkään NEro-hankkeessa. Tilli Toukka -toiminnalla on vankka teoriatausta. Toiminnan taustalla vaikuttavat myös viisi peruspilaria.

Tilli Toukka -toiminnan teoriataustana ovat kiintymyssuhdeteoria ja kontekstuaalisen kasvun malli. Kiintymys­suhdeteorian mukaan lapsi kiintyy vanhempiinsa joko turvallisesti tai turvattomasti, Tilli Touk­ka -toi­minnalla halutaan tukea lapsen ja vanhemman turvallisempaa kiintymyssuhdetta. Erää­nä keinona tähän on se, että kaikki tunteet ovat sallittuja ja että lapsi saa luvan käsitellä vaikeitakin tun­teitaan yhdessä vanhemman kanssa. Kontekstuaalisen kasvun mallissa lapsi on oman elämänsä kes­keinen tekijä perheen ja ympäristön vaikuttaessa häneen ja hänen vaikuttaessaan per­hee­seen­sä ja ympäristöönsä. Tilli Toukka -toiminnassa tuetaan lapsen omia voimavaroja ja hänen hyvin­voin­tiaan. Lapsen hyvinvointi tukee samalla vanhempien ja koko perheen hyvinvointia.

 

Hankkeen ideoimasta ryhmäkaaresta ja ryhmäkertojen tavoitteista on konsultoitu useita tahoja:

  • Lasten ja nuorten psykologi Sirkku Niemelän kanssa on käsitelty ryhmäkaari ja tavoitteet en­nen mallin kehitystyön aloittamista. Sirkku Niemelä on ollut kehittämässä Taikuri- ja Vets­kari-vertaisryhmämalleja vanhemmille lapsille. Häneltä on kysytty neuvoja mallin ke­hit­tämisen aikana tarvittaessa.
  • KuM, kuvataideterapeutti, psykoterapeuttiset erityisvalmiudet, ratkaisukeskeinen te­ra­peut­ti Vilmalotta Schafhauser on toiminut hankkeen työntekijöiden kouluttajana 22.8.–12.11.2013, samaan aikaan, jolloin mallia kiivaimmin kehitettiin. Hänen kanssaan on kes­kusteltu ryhmäkaaresta ja tavoitteista sekä mallin pulmakohdista. Hänen toteuttamansa kou­lutus pohjautui voimavara- ja ratkaisukeskeisyydelle ja sen menetelmänä käytettiin tai­det­ta.
     
  • FM, musiikkiterapeutti, Theraplay- ja DDP -vuorovaikutusterapeutti Kirsi Tuomi on myös tu­tustunut ryhmäkaareen ja tavoitteisiin. Lisäksi hankkeen työntekijät ovat saaneet häneltä musiikki­terapiamenetelmä- ja vuorovaikutusmenetelmäkoulutusta. Häntäkin on konsul­toi­tu tarpeen mukaan.

 

Myös Schafhauserin ja Tuomen järjestämiin koulutuksiin osallistuneet ryhmät olivat merkittävässä roo­lissa Tilli Toukka -toimintaa ja etenkin vertaisryhmämallia luotaessa. Niihin osallistui henkilöitä YVPL:n Leija-hankkeesta, Hyvinkään kaupungin varhaiskasvatuksesta sekä muita MLL Hyvinkään yh­distyksen työntekijöitä.

 

Edellä mainittujen koulutusten lisäksi hankkeen työntekijät ovat saaneet menetelmäkoulutusta muun muassa kosketuksesta ja sosiaalisesta sirkuksesta.

Koulutusten lisäksi hankkeen työntekijät ovat tutustuneet laajasti kirjallisuuteen toimintatapoja työs­täessään.